Základné držanie fujary

Pri hre na fujare sa zásadne stojí vzpriamene, v mierne rozkročenom postoji. Fujaru hráč drží v správnej polohe predovšetkým ľavou rukou. Ľavou rukou uchopíme fujaru asi v úrovni najvyššieho bočného hmatového otvoru s takýmto rozložením prstov: palec a malíček sa opierajú o stenu fujarovej píšťaly zboku ľavej strany, prostredný prst zakrýva najvyššiu dierku, ukazovák a prstenník sú položené voľne na trubici fujary zhora, oba vzdialené od prostredníka asi na 1 - 1,5 cm.

späť na východziu stránku
Webmastri & copyright

Palcom pravej ruky zakryjeme dierku prostrednú, prostredným prstom dierku najnižšiu, ukazovák pravej ruky leží voľne na fujarovej trubici zhora /je o hodne bližšie k prostredníku ako k palcu/, prstenník sa mierne opiera o píšťalu fujary zboku sprava /od prostredníka vzdialený asi na 0,5 - 1 cm/, malíček pravej ruky sa nástroja vôbec nedotýka, voľne vyčnieva mimo nástroj. Prstami obidvoch rúk si pritláčame fujaru k telu spredu i z oboch strán.

Fujaru nedržíme zvislo dolu, ale mierne priečne tak, že keď sledujeme jej polohu od hora nadol, pretína zvislú os tela zľava doprava.
Pritláčaním fujary o telo vzniknú tieto oporné body: dolná časť fujary sa opiera o vonkajšiu /pravú/ stranu pravého kolena, ďalej o stehno pravej nohy spredu, asi v polovici dĺžky opierame fujaru o prsia /niekedy aj o brucho/ a cecúľ vzduchovodu pridržiavame ústami, pričom ľavá strana nosa sa mierne opiera o trubicu vzduchovodu, a niekedy sa trubica vzduchovodu dotýka aj čela., prípadne strechy klobúka. Z povedaného vyplýva, že ľavou rukou pridŕžame fujaru vo vyššej časti, pravou rukou nižšie. Fujaru držíme zľahka "ako pierko".

Základné polohy prstov fujarovej stupnice v G-dur:

g a c d e fis  g a  h d e fis g

- zatvorená dierka - otvorená dierka

>> Fujarove piesne - noty + audio ukazky (MIDI, MP3)